W dniu 5 listopada 2011 r., w Szkole Podstawowej nr 330 w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej. Zebranie otworzył i prowadził prezes Oddziału, pan Adam Pszczółkowski. 

Głównymi celami zebrania były:

– wybory Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie ZSzP (planowane na 3-4 grudnia 2011 r.)
– wybory władz Oddziału na IV kadencję (2011 – 2014)


Na wstępie wybrano Komisję mandatowo – skrutacyjną w składzie:

1. Pan Kazimierz Modzelewski – Przewodniczący Komisji
2. Pani Joanna Chełstowska-Tkacz – Członek Komisji
3. Pani Anna Borewicz-Khorshed – Członek Komisji

Komisja stwierdziła quorum i ważność mandatów. Przyjęto porządek obrad i na przewodniczącego zebrania wybrano pana Adama Pszczółkowskiego. Wiceprzewodniczącym został pan Krzysztof Orłowski, sekretarzem zaś – pani Iwona Zawisza-Chrzanowska.

W związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Delegatów poruszono kwestie, związane z projektem Statutu ZSzP; omówiono również zasady umieszczania nazw herbów w legitymacjach związkowych.

W dalszej części zgłoszono 13 kandydatów na przysługujące Oddziałowi Warszawskiemu 9 miejsc wśród Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie ZSzP. Do wyborów stanęli:

1. Pan Michał Czernicki
2. Pan Wojciech Grabowski
3. Pan Ireneusz Jastrzębski
4. Pan Paweł Jelec
5. Pani Teresa Kobylińska – Poniewierska
6. Pan Michał Korsak
7. Pan Hubert Massalski
8. Pan Marcin Mieszkowski
9. Pan Marcin Olszewski
10. Pan Krzysztof Orłowski
11. Pan Stanisław Plewako
12. Pan Adam Pszczółkowski
13. Pani Iwona Zawisza – Chrzanowska

W wyniku głosowania mandaty uzyskały następujące osoby (zgodnie z ilością zdobytych głosów):

1. Pan Hubert Massalski
2. Pan Krzysztof Orłowski
3. Pan Adam Pszczółkowski
4. Pani Teresa Kobylińska – Poniewierska
5. Pani Iwona Zawisza – Chrzanowska
6. Pan Marcin Mieszkowski
7. Pan Wojciech Grabowski
8. Pan Ireneusz Jastrzębski
9. Pan Michał Korsak

W związku z upływem III kadencji Zarządu Oddziału oraz II kadencji Komisji Rewizyjnej Oddziału szefowie obu ciał – odpowiednio, pan Adam Pszczółkowski i pan Tomasz Jaxa-Chamiec – przedstawili sprawozdania z działalności za lata 2008 – 2011. Komisja Rewizyjna rekomendowała udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium.

Kolejnym punktem programu zebrania było dokonanie wyboru władz Oddziału na IV kadencję. Zgodnie z paragrafem 49, ustęp 3, punkt a, ustalono, że Zarząd Oddziału Warszawskiego ZSzP będzie liczył 7 członków. W jego skład będą wchodzili: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz 3 członków.

Na podstawie statutowych prerogatyw Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej, w uznaniu zasług i w dowód zaufania, prezesurę Oddziału Warszawskiego na lata 2011-2014 ponownie powierzył panu Adamowi Pszczółkowskiemu.

Na pozostałe 6 miejsc w Zarządzie kandydowało 9 osób:

1. Pan Michał Czernicki
2. Pan Bolesław Dymowski
3. Pan Wojciech Grabowski
4. Pan Ireneusz Jastrzębski
5. Pan Michał Korsak
6. Pan Hubert Massalski
7. Pan Marcin Olszewski
8. Pan Krzysztof Orłowski
9. Pani Iwona Zawisza – Chrzanowska

W wyniku przeprowadzonego głosowania do nowego Zarządu Oddziału zostali wybrani (zgodnie z ilością zdobytych głosów):

1. Pani Iwona Zawisza – Chrzanowska 
2. Pan Hubert Massalski
3. Pan Krzysztof Orłowski
4. Pan Marcin Olszewski
5. Pan Ireneusz Jastrzębski
6. Pan Wojciech Grabowski

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 3 kandydatów. W wyniku głosowania przez aklamację członkami zostali:

1. Tomasz Jaxa – Chamiec
2. Tadeusz Łaguna
3. Michał Korsak

Protokołowała:

Iwona Zawisza – Chrzanowska
Sekretarz Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej

Adam Pszczółkowski 5 listopada 2011